Used Equipment

PORTABLE GENERATOR SETS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1hmjy0yzc3nweyotvkzmyzywixmdhmnwiwzgzjnzeyziykdhh0pssmmjcxndg= CATERPILLAR C15 PKGG 0C5E03898 2012 590 A120511A $150,000.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1jyta0yjhkndizymi0ntdmzmrmyzy4zdrimdlhmguxniykdhh0pssmndu0mtm= CATERPILLAR C18 PKGG 0EKW01534 2012 6378 A120510B $170,000.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1km2vjntljzdmxntllogzjyzu4yty4ytg2mjbjodvhnyykdhh0pssmmziwmdu= CATERPILLAR C18 PKGG 0EKW01535 2012 4235 A120510A $170,000.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1hmtzjmtc5owuzzju0odexyjjhotriote1zge4nzyxmyykdhh0pssmndawmta= CATERPILLAR C18 PKGG 018800053 2015 1312 A140827B $190,000.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1imwezztkzmzu1ytdjzjazotcwmdaxmjkzytewmty5zsykdhh0pssmmte4mtq= CATERPILLAR C18 PKGG 018800054 2015 2522 A140827A $190,000.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1iy2e1mjy1zji1mzeyzdzjytm0oty3mjjlmdawoda4yyykdhh0pssmmzk2nw== CATERPILLAR D150 0N6D03097 2012 10480 A120512A $70,000.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1lmdm2mdjiotqymtdkyjrlyjbloty0zgq2yte2mdmzysykdhh0pssmmta5mjq= CATERPILLAR D150 0N6D03099 2012 7665 A120512B $70,000.00 Fairbanks, AK more