Used Equipment

FOREST MACHINE

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz04otm0mdrkzdbjmdy2ztewzdq5zwu4zji3ywvinwmyncykdhh0pssmnjm3mzi= JOHN DEERE 1710D D000525 2004 13938 15W0129 $119,500.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz1hmzlmywjinjexmtvimjzmy2u1nwuwytk1mzuzy2u3zsykdhh0pssmmzgxnzg= CATERPILLAR 225B 2ZD00334 1987 1125 15W79228 $17,400.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1imdq0yzbmnte4nzq1ngflzwvhzmzlnme0m2zkntvmyiykdhh0pssmnte0nza= DOOSAN INFRACORE AMERICA CORP. 225LL 80001084 2006 0 15W79207 $63,500.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1motc2nzvkzmq4zjhjywmxzwvhzdbhndbjzjm5mwfjysykdhh0pssmmtmwnzy= CATERPILLAR 235C 3WG00129 1989 9862 13W74327 $32,500.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz05ythjytm1zjuymmu0yjiwztk3nmq2ntazn2e0ogu1yiykdhh0pssmntqzoda= JOHN DEERE 2954D 290079 2012 5391 X16W00480 $215,000.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz1lzjaxymyxmmyyytg0njllowu2ytu5zwy5zjjkndmxosykdhh0pssmntq4mzc= DAEWOO 300LL 1016 2005 11344 17W00161 $84,600.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1iyzjimde5zwq1ndcxotrizdfkotc2m2fjzmflnjgwziykdhh0pssmmza3mtc= CATERPILLAR 320DFMLL GKS00306 2012 4603 17W01019 $219,000.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz05ywyzmmy5ntnizgqwmja1ywfhn2zhztkzytllyju0ziykdhh0pssmmjk1mja= CATERPILLAR 320DFMLL GKS00414 2014 1213 17W01020 $256,900.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1kztqwodqzzgyxowywyzg5yjexnddkmdjhmdkwndi1yiykdhh0pssmodu0mw== CATERPILLAR 320DFMLL GKS00298 2012 10679 17W01366 $136,800.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1lytk0mtzlzdhmyzaxotnkywfmowvlnjyymdvhmtgxysykdhh0pssmmzcxoda= CATERPILLAR 325BL 2JR03520 2001 17568 13W74894 $60,000.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz05yzhjymq4nzg0nzuwzjg2yzhlndjkmtqyzmq2nwjmmiykdhh0pssmmzq2mjm= CATERPILLAR 325DFMLL C8L01616 2014 6094 16W01072 $374,900.00 more
Wtk?jhnyyz1hndqwmziynzdlyzdkndawymzmmtgxnwi2mzmyytewzsykdhh0pssmmju5njg= CATERPILLAR 325DFMLL C8L01609 2014 0 16W00968 $453,200.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz05nda2zwfmnzm3owjkmmjmyzaznwq0zmm1m2u1zwy5ysykdhh0pssmnjazmzk= CATERPILLAR 330BL 6DR03454 1999 27186 13W74462 $42,000.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz1kzmq3nmi3mmjlywzkn2fhzjm3y2i5y2jjotmxnjizmcykdhh0pssmnju0mja= CATERPILLAR 330BL 6DR05158 2003 0 16W00787 $29,500.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1ly2rkmdu3yjdmotrknze4zwe5y2fkmtjknmm5ndc3mcykdhh0pssmndcxodm= CATERPILLAR 330CFMHW B1K00191 2004 19660 15W78904 $50,900.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz1immvlmzu1yzmzmjy5ytvjyzrlzgy0odvjzgrkyzixncykdhh0pssmndc1mjc= CATERPILLAR 330L 5YM01688 1996 30100 16W01074 $39,900.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1lzwnjnze1mtnlzdbhyjezotzmm2y5yja4ytaynmi2zcykdhh0pssmndq0mda= MISCELLANEOUS MFGRS 475E CW4C2641080405 2005 6608 14W75092 $182,000.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz04njbjmdu1ywfizjk5nmfmztgxmjzknzcwntqzzdbjziykdhh0pssmntuzma== CATERPILLAR 527GR 4NS00592 2005 8672 X17W00652 $275,000.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz1modexnjjimdkyogizmtgwztqzothmmzc1ogzlndc1myykdhh0pssmmjc1mzy= CATERPILLAR 532 53200177 2010 6295 14W76127 $219,500.00 MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz04zdeyngy5zwe1ytjkytu3ywi4mtbjmzq4nwqwnmvlmcykdhh0pssmntiymdm= CATERPILLAR 535D MTP00184 2015 1482 16W00967 $225,900.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz05ztfmymq1nwi4zdy0mzg1oduxytlmzme2odczzjkzmyykdhh0pssmmjqwndy= CATERPILLAR 568GF YJX00113 2012 4459 16W00345 $297,800.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz04yme1ytc0oti0ztk1mtm4zjg3njrimjgzm2e3mdfhzsykdhh0pssmndmynze= CATERPILLAR 568LL BRB00234 2012 8971 17W01073 $340,000.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz04zgfhy2e2ztk3zty3mwmyyty4ngyyzjc3nznhmwjhzsykdhh0pssmnje2otm= CATERPILLAR 568LL BRB00277 2013 8355 17W01659 Call Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz05zmixmgmwyzg3mjgxngjmzje2zdjjmmvjzgjkmtbkniykdhh0pssmndq5nzy= CATERPILLAR 568LL BRB00333 2014 4493 17W00389 Call MOUNT VERNON, WA more
Wtk?jhnyyz1lzdcwzty2zju1nze0zdmxztawothimtrhytu3ndi1nyykdhh0pssmndqxmdc= CATERPILLAR 568LL BRB00220 2012 11424 17W00656 $233,500.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1mytq1ngfjnze3zmnjngqzytayngvjotvmmdyymdizzsykdhh0pssmmtu5mtg= JOHN DEERE 759J 1TO759JXKDC242063 2014 3184 X17G00434 $330,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz05zgyxmmq3mzu1ytrmnddjotlhymnimje1odhkzgq0yyykdhh0pssmmza3nzc= JOHN DEERE 790DLC 8081 1989 7921 16W00938 $12,800.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1jntiynzu4yzfimzkwndmxyjrmmgmymzg0ytfiyzewziykdhh0pssmmjy4mdk= JOHN DEERE 848H 1DW848HXDD655779 2013 3491 X17G00432 $220,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1knzq0odbjytdjyzq3ytc1zmnlywixota4nwqyyzg1zsykdhh0pssmntc1nzq= DOOSAN INFRACORE AMERICA CORP. DX300LL 0C0005110 2013 6097 16W00742 $189,500.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1imdg3mwyxnmjhzgq2ntgwzgixmzq2yzlizdqwm2izmsykdhh0pssmnta0odm= KOBELCO / KOBE STEEL LTD K912 YC00581 1990 16111 X14W75081 $39,000.00 more
Wtk?jhnyyz1lmda2ztqyztjmyty0zddlzthmotc5owfjnge4nziymcykdhh0pssmnda5odg= HITACHI ZX370F-3 FF00BHJ370002 2007 12018 15W78842 $175,000.00 CHEHALIS, WA more