Used Equipment

ARTICULATED TRUCKS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz05mddmyzk5mmnkm2q0mtc1zmfhy2q1nwnjogrjztm2ysykdhh0pssmmzq4njq= CATERPILLAR 730 B1M01968 2008 4249 X15A20106 $255,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1iztk4yju2mwq1zdu4ntvkzty1nzi0yjm3ywziy2exniykdhh0pssmmta4ng== CATERPILLAR 730C TFF00712 2015 2170 15W78148 $298,700.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1ky2rhmjbmodhjmmizodbjzjq2ytcynzc3nzywmznimiykdhh0pssmnjm2ng== CATERPILLAR 730C TFF00925 2015 1521 14G06022 $317,600.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz04mti0mduwodm0ywnkm2iwyzuwzda5otkxmjvjyjjjmyykdhh0pssmndk2nzm= CATERPILLAR 735 B1N00869 2007 8663 27W60767 $293,200.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz04njaznjm5yzhkmzq1ndc3ztu5nmyzyme0ngi4nda4zsykdhh0pssmnti0mjm= CATERPILLAR 740B T4R00885 2012 5429 12W71019 $379,600.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04ywy4ntk5mge4nje0mmq0yzcymjlhyzvjmddhztnjysykdhh0pssmntuznzy= CATERPILLAR 740B T4R03096 2015 3155 14W76758 $412,300.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1hzjk0ymi2mjm4mjbjyzhhotvhmmi1mtlhowe3odi2yiykdhh0pssmndm2mw== CATERPILLAR 740B T4R02429 2014 1789 14A19613 $357,100.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1jodgzmmnhztm2mzywnzmzyzcynzyyywm4mzk3odjmocykdhh0pssmmte5ode= CATERPILLAR 740B T4R01713 2013 7297 13A19109 $278,000.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1jn2y4ogq3mtljowm2ota1ogixyzk1n2ixzjzinwvhmsykdhh0pssmmzq1ntk= CATERPILLAR 740B T4R02042 2013 5162 13W74831 $364,000.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1hmdy5ndzhngvlmjzjogm4yzcxmty0ywrizdg4zju1yyykdhh0pssmntk5mtq= CATERPILLAR 740B T4R02368 2014 3909 13W74828 $369,000.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jzjvkmjc0ytq5m2i1owqwodg5ythmmjcwnjkymmnhnsykdhh0pssmmjc0mzy= CATERPILLAR 740B T4R03155 2015 2796 14G05258 $463,400.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz04otmyzwe5owm4zjk0n2e0ogi2mdq2otyymmiwzwexyyykdhh0pssmmteyotq= CATERPILLAR 740B T4R02375 2014 3879 14W75578 $371,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1kzduyztk5mzvjnmixogm5yzk4ythlnzvmodi4mjq4yiykdhh0pssmnjywmw== CATERPILLAR 740B T4R02404 2014 4124 14W75580 $285,600.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1knguxztkxode2m2ziotdiyzuxmjbkogu4otc2mdnkziykdhh0pssmmtg5nju= CATERPILLAR 740B T4R03094 2015 2850 14W76756 $373,600.00 more
Wtk?jhnyyz04ywmwn2jjzmzinzk1odzmyjgwnzgyyzu3ymzkm2qyncykdhh0pssmmzqwnde= CATERPILLAR 740B T4R02430 2014 4639 14W75586 $379,800.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz05zjdmn2m5ztnjngmyyta4owvhowqxmje1zdk0ndhhzsykdhh0pssmmjk4mw== CATERPILLAR 740B T4R03099 2015 3193 14W76759 $347,300.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz05ytdmmzgynddmmtvin2njzmi5nzi4ytvlnddiytuxncykdhh0pssmnja5mzi= CATERPILLAR 740B T4R02400 2014 2790 14W75579 $507,900.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1hzjg5ytzmodq3ytjjmde4yjk3zjflytkwmwy4zwi3ziykdhh0pssmnty2oq== CATERPILLAR 740B T4R02408 2014 2239 14W75581 $446,100.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1jnwe3yzi0otfhmgzjnmqxzjrimjgxowixn2flzmrinsykdhh0pssmndc1mdy= CATERPILLAR 740B T4R03095 2015 3310 14W76757 $402,700.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1mzmfmodjjywvhmze4y2m0owuzn2e3odfjndiyoweyncykdhh0pssmmzgymtg= CATERPILLAR 740B T4R01796 2013 3738 13W73781 $399,100.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1imdk1nzdmyziwzti1otdmyjeyndk3zdc5ztljntbjmcykdhh0pssmmjc3nzg= CATERPILLAR 740B T4R03106 2015 3680 14W76760 $389,200.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1kyzexmgeznzjlngflodbiyje5mjgzy2iwy2u3odc0yyykdhh0pssmndu1mdk= CATERPILLAR 740B T4R01050 2012 5314 12W71454 $425,600.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz04n2e2zwzingfjm2q5mmvjzty5oge0odkwzjziyja2nyykdhh0pssmmtawoq== CATERPILLAR 740B T4R02039 2014 3359 13A19436 $424,400.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1iywqxmzvmnzm0mdi5ndjhywnlndu4mdnimtzjmdawniykdhh0pssmmtg0odi= CATERPILLAR 740BEJ T4S00320 2012 1578 B16586 $430,800.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz04mwi5ntrintdjzddhyte5yzjmy2q5ztmxndu3yjy0msykdhh0pssmmzm2odu= CATERPILLAR 740EJ B1R00334 2007 6247 27AL60609 $284,500.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1jmza5njljntbjymi4m2nkymnizmzmogvkmgu5odnlyyykdhh0pssmndg2mjm= KOMATSU HM400-2 2044 2006 12678 15W79305 $85,300.00 Seattle, WA more