Used Equipment

ASPHALT PAVERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1lmjhkywvmotu4ogi2yziwoge4mgniodkxymy0nzllnyykdhh0pssmmzi3ndc= CATERPILLAR AP1055F TJ500125 2015 1460 16A00168 $328,200.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1hnmqzotbiownkytvhm2viyzgxmwy2mdcxngzlyzk2myykdhh0pssmmjcznjg= CATERPILLAR CB44B JXL00141 2014 1366 14W76615 $102,800.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1mytnkntziytcwogrlmzbmzgjjmtrkztqwnjm4mguwosykdhh0pssmnty2otg= CATERPILLAR CB64 DJM00404 2012 1491 13G00304 $192,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05yjk3ngringiwzdeyztjjzgqyodu5ytq2ntfhotnimyykdhh0pssmndc1mzy= CATERPILLAR CP-563 1YJ00195 1991 1098 X18W00948 $72,300.00 Kittitas, WA more
Wtk?jhnyyz05zmvkzgi2y2q1zju1otg3zdnimddmzjk4m2nhngrhzcykdhh0pssmmtm0nta= CATERPILLAR CP56B LHC00654 2015 1111 15V06403 $206,800.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz1jngnimwyzmzu3njhjnjhiotg2ymrinzbkotljmjfjnyykdhh0pssmndk2ndk= CATERPILLAR CS56 FCS00171 2008 4041 X18W00947 $72,300.00 Kittitas, WA more
Wtk?jhnyyz1jytc4mdm5ztq4yzi0mdi2zde2mmiyotbjmwu1mddlmyykdhh0pssmmtuwnze= CATERPILLAR CS-583E CNX00390 2007 2533 X18A00073 $75,000.00 Wasilla, WA more
Related-products CATERPILLAR CS76 JCS00169 2011 5319 10A18319 $213,300.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1jzde2m2uwngnjytc0nwq3zmmymme5zji3ytnkntu0msykdhh0pssmmze2mti= CATERPILLAR CS78B L8C00107 2012 3284 B16419 $240,000.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1mzdjizwuyztcxogjingexzdrjyji1zdrlmty2yzqynyykdhh0pssmndy5ndg= CATERPILLAR P385A P385A-1697 2015 0 16W01179 $138,900.00 Seattle, WA more