Used Equipment

WHEEL TRACTOR SCRAPERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1kywvhy2u2mzhmnde3nmrlymy1zty1y2m0y2jin2zmnyykdhh0pssmmzuzmtq= INTERNATIONAL HARVESTER 412 0015087X 1975 0 X17G00654 $13,500.00 more
Wtk?jhnyyz1kyjcymwyzmgy5ytcznju1ztmwodg2m2vmzgmxmtq5mcykdhh0pssmnty4oty= CATERPILLAR 613C 8LJ03386 2007 3022 X17G00810 $155,000.00 more
Wtk?jhnyyz1jngjmztvkyzg0mjexmgu3ogu5mjuxnda0oti0odc5miykdhh0pssmmzexmtg= CATERPILLAR 627H DBW00111 2011 5866 13G00799 $528,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mmty3ogi3y2uzmwy1mtqzytiymthkmti4nju2nta5miykdhh0pssmndm4otu= CATERPILLAR 627H DBW00210 2012 3226 B15139 $587,700.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lytk2nwe3njmxmjy5mtqzztjkyjdizgjjnzq1zdywysykdhh0pssmmzc2ntg= CATERPILLAR 627H DBW00309 2013 5460 17W00310 $495,000.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1kmzyymwnkymzhmdg2ywq5zwi2otc2yjiyywe4owixysykdhh0pssmndg1ote= CATERPILLAR 627K WTC00126 2014 3479 16G00514 $590,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kmji5mjqxm2jlytvimjuxytqyywm4njm4ymviodc1miykdhh0pssmntu3nja= CATERPILLAR 627K WTC00135 2014 1848 14G03239 $706,300.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hymuxyzmynmqzyzflnwi0zdy3mte5mti5mtzhn2fhmyykdhh0pssmndg3nzk= CATERPILLAR 627K WTC00134 2014 1760 14G03238 $620,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05yte3ymy4mthlnjiyntm0otc4owfmnwzkota3mdljmyykdhh0pssmmti2mje= CATERPILLAR 627K WTC00129 2014 3709 16G00515 $572,000.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05zjfinjywnzvmn2vjm2ixyzizzmuxzjm2yzzkmtg2yiykdhh0pssmmzuyote= CATERPILLAR 627K WTC00138 2014 1413 14G03240 $714,100.00 Williston, ND more