Used Equipment

TRACK TYPE TRACTORS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1kywm2mdqwnjuxy2vhy2rmotkyzwmwzgfhyzzlodczmyykdhh0pssmnje2mza= CATERPILLAR D10T RJG00617 2006 18497 11W70499 $619,500.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz05ogriytg3mzmzytiymzfjytk3mzjjyza5zgu3zjfknyykdhh0pssmntgwnzq= CATERPILLAR D10T RJG00527 2006 19444 12W71533 $367,700.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1hogyzotdjogy0mtdhn2q1zjk4n2vimgmxzdbknzy4myykdhh0pssmndaznzg= CATERPILLAR D11R 7PZ00445 2001 46825 B15106 $1,221,800.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz04zgqxnmvingnlzmfjoty2zgy2owe1ymjmy2e2mjkyzcykdhh0pssmmzyznjy= CATERPILLAR D3K2LGP KLL00791 2015 1014 14V04679 $116,200.00 TUKWILA, WA more
Related-products CATERPILLAR D3KXL FFF00334 2008 1245 28WL64946 $138,200.00 TUKWILA, WA more
Wtk?jhnyyz04nwnmzdlhyjbmoge3ytk2zgy5otgxmjiyyzu0zgq1miykdhh0pssmmzc2njc= CATERPILLAR D4HIILGP 9GJ00914 1994 6670 X17A00103 $59,900.00 ANCHORAGE, AK more
Wtk?jhnyyz1jymrkmza5ntfmotgxzjm1zjmxnme5mjdmmthknwyxocykdhh0pssmndk2nzq= CATERPILLAR D5GLGP RKG01886 2005 7130 16W00741 $59,500.00 SEATTLE, WA more
Related-products CATERPILLAR D5GXL WGB03274 2006 2630 26A15023 $159,800.00 MONROE, WA more
Related-products CATERPILLAR D5GXL WGB03273 2006 3163 26A15022 $186,500.00 MONROE, WA more
Related-products CATERPILLAR D5NXL AGG02524 2006 4038 26A15085 $257,400.00 WASILLA, AK more
Related-products CATERPILLAR D6KXL FBH00777 2008 4652 27A16308 $232,600.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1jzgnkztlkywi1ywfinza1zwm4zdziotjinmqzogyyziykdhh0pssmmzy2mze= CATERPILLAR D6NLGP GHS01398 2012 2265 15A19983 $188,100.00 JUNEAU, AK more
Wtk?jhnyyz1kyweyntu1ntyzndyzzmflyzu0yju2mtlknme4zwqwyyykdhh0pssmmjc3nzk= CATERPILLAR D6NXL AKM01289 2005 6910 24A11310 $282,600.00 FIFE, WA more
Wtk?jhnyyz05ytyzzdy5yzdjntjlntu3zge5owzlzjqyndnjoge4ysykdhh0pssmnjmwmde= CATERPILLAR D6NXL AKM01703 2003 7227 17G00229 $67,400.00 Williston, ND more
Related-products CATERPILLAR D6NXL LJR00503 2011 1053 B15158 $251,500.00 FAIRBANKS, AK more
Related-products CATERPILLAR D6NXL LJR00618 2012 3300 PL15884 $280,900.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1indrjmjq5mza2ntk5zda4ywm2ody3nju2ytzkzjk5nyykdhh0pssmntkzmzu= CATERPILLAR D6RIIILGP WRG00268 2006 7187 16G00633 $185,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmjmzode3y2e5mjnhoty0yzbhmzdmnjk4mgexzda3ocykdhh0pssmmjk2mzg= CATERPILLAR D6RIIILGP WRG00671 2007 9571 X17W01076 $80,000.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz04ognhogy4odezmtm2zmuyzwvln2mxm2y3mdc4mmi2zsykdhh0pssmmja3ndi= CATERPILLAR D6RIIIXL GJB00346 2006 9420 16G00632 $149,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lzjhlndjlmtqynza3yjdlytfintu4ndi0ytdjntiznsykdhh0pssmndq3oq== CATERPILLAR D6RIIIXLVP HKE00187 2006 5867 B17003 $300,300.00 WASILLA, AK more
Wtk?jhnyyz1jyjgznwfjyzbjzgi0mgu2zwuznzrlzjq3yjvlodi3mcykdhh0pssmndi2mg== CATERPILLAR D6RIIIXLVP HKE00225 2006 9025 B14400 $146,300.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1hndy2yjeymjhlyzflodgzztdlzji5ztazytbhmdq4miykdhh0pssmnta4mtq= CATERPILLAR D6RIIIXLVP HKE00157 2006 4538 X16A00113 $159,800.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1kmmywngfhoda0n2e0ymi2zjg1mzywzdmwmdzhmjlhmcykdhh0pssmmtkymtm= CATERPILLAR D6RIIIXLVP HKE00240 2007 4667 16W00939 $220,000.00 WENATCHEE, WA more
Wtk?jhnyyz1mnwyzntqzytflndc1mjvjymniytbmzjq4ngu2mty0zcykdhh0pssmntg0ntg= CATERPILLAR D6RIIXW AEP00705 2005 7800 X17G00407 $110,000.00 more
Wtk?jhnyyz1intczyte3nguwnju4mtkwztlmyzqwnjqyzmuwntg5osykdhh0pssmmji4nda= CATERPILLAR D6TLGP ZJB00525 2012 4613 15A20231 $195,400.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz05oti4mmq4zduyzju0owrlzdyzzgjmn2fhmwi4mtgzyiykdhh0pssmndyxmti= CATERPILLAR D6TLGP ZJB01564 2014 2384 13W74817 $234,300.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz05n2i0zguwnddizju1mtixztczmgqxnzhjmdi0zwzlyyykdhh0pssmmzqzodi= CATERPILLAR D6TXWVP RCW01580 2014 2315 14G03000 Call Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1hymuzngiyn2vintvkmmy1ywvhodmzn2vmzti3zjbhzcykdhh0pssmmzc0mju= CATERPILLAR D6TXWVP RCW00353 2012 4535 B14928 $261,500.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1hotbimgzlntgzmja2ndjjzwi1nwvjndnhotayode4yyykdhh0pssmnjuwmdm= CATERPILLAR D6TXWVP WRN00426 2015 1373 14G04622 $333,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04y2mxmgvlymrinzlkodewyzuzowewyjnlndk4zjq4ncykdhh0pssmmtyxmdu= CATERPILLAR D6TXWVP RCW01593 2014 3893 14G02995 Call Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iyty5mda3mtq0mtqzytmwzjqwmtexntc4mgvkmzi4myykdhh0pssmmju0ntu= CATERPILLAR D6TXWVP RCW00356 2012 5705 B14931 $354,400.00 WASILLA, AK more
Wtk?jhnyyz1iyzkxzmm2nwjlndblytkzowvmzwu1zwm1mtzmotkxosykdhh0pssmndyxnjq= CATERPILLAR D6TXWVP RCW01460 2014 2353 14G02797 $415,600.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lmzuyzdy1ywmzmmm1njvhzdy5zwzlmwmxm2uwyzg2ncykdhh0pssmntk0mde= CATERPILLAR D6TXWVP RCW01586 2014 2823 14G03136 $356,200.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1in2ywmtlkztezmgflmjy0ogvjyzc2zmzhmtg0nmmwmiykdhh0pssmmzm4odi= CATERPILLAR D6TXWVP RCW01581 2014 2092 14G02993 $366,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1izmq2yjrhmdrinty4yjy2zji4ndhjmjzmnjazzdyynyykdhh0pssmnji4nza= CATERPILLAR D6TXWVP RCW01583 2014 2590 14G03139 Call Billings, MT more
Related-products CATERPILLAR D6TXWVP RCW01589 2014 2475 14G02996 $260,400.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1kmjnjmzqxytgxnmrjyjnjzwqxnmrmnzczmzblmjbmysykdhh0pssmntmzody= CATERPILLAR D6TXWVP WRN00393 2015 3204 14A19815 $280,600.00 WASILLA, AK more
Wtk?jhnyyz1mnjm5mwzhmtq3mgixnmuzyjvmymuxzwuxnjc1ndmznyykdhh0pssmndy4ntu= CATERPILLAR D7E TAN01235 2012 1657 B15625 $319,400.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1loge0otuxn2i4mzk2odeyywm1njg1ntjhntrhmdczzcykdhh0pssmntqznta= CATERPILLAR D7E TAN00418 2011 3450 B14201 $424,800.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hmjjjoge5ntk3mjhmogyzywe0yzhhyzvimzuxzmvmmcykdhh0pssmmjk3otm= CATERPILLAR D7ELGP TJA00428 2012 4741 11W70518 $434,300.00 more