Used Equipment

BACKHOE LOADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Stock/ID # Retail (USD) Location  
Wtk?jhnyyz1lnddjzmqwmtdmzjnhyjbkogzmnzgxyjqwy2njztu2yiykdhh0pssmmzixndm= JOHN DEERE 310SK CDE253399 2013 3183 17G00525 $59,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1modqyntixmzy1nje3otbhyzm2oguyzdhknzq0odhiyiykdhh0pssmnta5 CATERPILLAR 416F2ST HWB00221 2015 1864 14J19850 $78,800.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1jnwq4owmyndjjm2uyyjhjzdkxodc3ndu4njmwnjnizsykdhh0pssmmzy4njc= CATERPILLAR 416F2ST HWB00373 2015 1420 X18W01627 $85,000.00 Bothel, WA more
Wtk?jhnyyz1iodkwmjg2m2myzjuzmdexzge5njmyngiwzjixztzmniykdhh0pssmndg2ntu= CATERPILLAR 416F2ST HWB00225 2015 1255 14J19848 $83,800.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1lmwzjnmm0zgflmzezy2u5zwqyyjm1mjdmotu5yzkzzsykdhh0pssmndiyody= CATERPILLAR 416F2ST HWB00233 2015 1255 14N77082 $68,000.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1motvlytcyyjvlyza0zdcxztzlogqxotc5yjizyjc1nsykdhh0pssmmjm5mzm= CATERPILLAR 416F2ST HWB00422 2015 1059 15V06486 $117,100.00 Fife, WA more
Wtk?jhnyyz1mnjyxmju4ythmogy3zthkodeymjhhmmy5nzcyntcwysykdhh0pssmmtawmdg= CATERPILLAR 420D FDP21521 2004 8746 X18W01990 $33,000.00 Wenatchee, WA more
Wtk?jhnyyz1lndnmzdlhywzlngzmmgezzjnlodhjmzjjyjfkyzcyzcykdhh0pssmnjm2mde= CATERPILLAR 420F2IT HWD01571 2017 539 18G00605 $99,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05nza4zthmztm3mjy2njhlzju2odnjn2u1ywjkmzezocykdhh0pssmntu5mtq= CATERPILLAR 420F2IT HWD00807 2016 1228 17G00065 $79,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05y2uzztk4yzm5mzuwngi0zjrlotmzzgrjowewzmuwzsykdhh0pssmmjg3mzu= CATERPILLAR 420F2IT HWD00821 2016 428 17G00128 $97,900.00 Williston, MT more
Wtk?jhnyyz1iyweyzjixzti0mtbmyzgwzthlmdhhnwrjzjk0ytmxosykdhh0pssmnjuxmte= CATERPILLAR 420F2IT HWD00817 2016 429 17G00125 $100,300.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mndkyzta2m2eymdg0mde2ytnhmzqyyjy3mwzmmmm1zsykdhh0pssmotk5mw== CATERPILLAR 420F2IT HWD00815 2016 880 17G00130 $93,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1myjy2mzvlzduxmdm0ogi4ywuwzdezzdyyyjewzdvjzsykdhh0pssmmtg4mte= CATERPILLAR 420F2IT HWD00805 2016 706 17G00117 $92,500.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1jn2qwmdcynjc2zdlimwqwyjm2otvkzdk2ngm4mguxocykdhh0pssmndaxmji= CATERPILLAR 420F2IT HWD00322 2015 294 16W00947 $92,100.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz04mdg1y2nhotfimmzmmdq0ytgwzjdjmzqyotfmywfjyiykdhh0pssmndu1nzg= CATERPILLAR 420F2IT HWD00829 2016 615 16W00955 $84,500.00 Seattle, WA more
Wtk?jhnyyz05mgzmnwi4zdbhmge4ngrizdc5ngnkmta0y2vhymjmnsykdhh0pssmntgwmzk= CATERPILLAR 420F2IT HWD00814 2016 480 17G00083 $107,000.00 Anchorage, AK more
Wtk?jhnyyz1myjmzntazyza3ndk3mmi5yjzhztqymjgwmgmzmmywmyykdhh0pssmnje0ote= CATERPILLAR 420F2IT HWD01575 2017 240 18G00205 $99,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1intiwnjrhzjbjmti0mwvhotgxodzimzflmdgwyjm5osykdhh0pssmmzm0mdi= CATERPILLAR 420F2IT HWD01574 2017 444 18G00200 $99,900.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1hndywymi3otjkmgexytiwzgq5yjlknmjiogq2n2ywniykdhh0pssmmty5ndy= CATERPILLAR 420F2IT HWD01573 2017 350 18G00199 $99,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1logvhmzk5n2myywuyywe4zgi0mjdjogm4ody5mwqxnsykdhh0pssmmtq4mzg= CATERPILLAR 420F2IT HWD01564 2017 0 18G00194 $98,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lowqymjgxotnhztqyztq0zju4nta0otcwmty1zte2zcykdhh0pssmndq1mjm= CATERPILLAR 420F2IT HWD01563 2017 502 18G00193 $99,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mzwuzntexmjfimgvlnmqwodc5mdk4ntc5ndu4nduymcykdhh0pssmmjy4otq= CATERPILLAR 420F2IT HWD01577 2017 652 18G00211 $94,700.00 Worland, WY more
Wtk?jhnyyz05nja4mmm3y2ewmtqwzgu2zwm4nze2ztuymgjhndbhnyykdhh0pssmmtu5nju= CATERPILLAR 420F2IT HWD00804 2016 624 17G00118 $104,900.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1kngu5mdm4ytiyn2u0mjfjzgnmztjknzyyyzq1zwi5myykdhh0pssmnjaxnzm= CATERPILLAR 420F2ST HWC01045 2016 360 17G00124 $93,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kyjy5nzg3mtaxntg0mta3ymexmmixztzjyme5nmiyysykdhh0pssmmtgwmdk= CATERPILLAR 420F2ST HWC01929 2017 315 18G00212 $97,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lmznimjyyngiyyzczzmrlzde5ndk5mmjjymrim2nmziykdhh0pssmnju1nq== CATERPILLAR 420F2ST HWC01052 2016 274 17G00116 $95,400.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lymvlogjknjdmnziyyzgxyzrmztjlm2q5ntdlnzfinyykdhh0pssmnjexodk= CATERPILLAR 420FIT JWJ02672 2014 467 16G00214 $99,800.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05y2vkztc4zjy4yze0otbkzjm5nddlzdq4mdm0n2u2nyykdhh0pssmmzm5ndc= CATERPILLAR 420FIT JWJ03107 2015 485 16G00106 $145,900.00 Wasilla, AK more
Wtk?jhnyyz1injzkmmixmge4ndvmmdnmzta5yte2ntrin2yyzjy5msykdhh0pssmndgxmde= CATERPILLAR 420FIT JWJ01202 2013 5315 13A19076 $117,300.00 Fairbanks, AK more
Wtk?jhnyyz1hnguxzwzhnjawnzawnzrjzwzlmza1zge1mdg4mgfhniykdhh0pssmodc4nq== CATERPILLAR 420FIT JWJ02113 2014 3381 13V01931 $66,500.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1jndu5ngu5odixngmzmdfmodc0ytg1mwu2odq5mdkyzcykdhh0pssmntu2ntu= CATERPILLAR 420FST SKR04723 2015 1086 14W76077 $130,200.00 Chehalis, WA more
Wtk?jhnyyz1mnmflm2zjzjc1ztnizdviotzlyzjmztmxngvmndi4miykdhh0pssmmzk5nzc= CATERPILLAR 420FST SKR03436 2014 2494 13N74264 $90,300.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1jotjmymy3nzizm2i4ywm3zjuwodqzmtqwymfmndiwmcykdhh0pssmndu1mzq= CATERPILLAR 420FST SKR03515 2014 1936 13V01938 $104,400.00 Yakima, WA more
Wtk?jhnyyz1jzdvjmtvkytc4yjuxmtlkztq4yzizm2ewztc2m2q0zsykdhh0pssmmjgznju= CATERPILLAR 420FST SKR02265 2013 245 14W77104 $77,800.00 Mount Vernon, WA more
Wtk?jhnyyz1lntllnzu5njiwyzvlytvioti2nmvinju4mwq4yta0ysykdhh0pssmmtmymjk= CATERPILLAR 420FST SKR00860 2012 2154 B16270 $58,600.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jmdljytrhzwzingvizgyxzmvmymq0mwyzzjrknzfmzcykdhh0pssmndiwmda= CATERPILLAR 420FST SKR02092 2013 2874 13W72647 $67,100.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz04mzvlnzmznzbizdy1mjkxognhmjq2zwywndy3ntrhyiykdhh0pssmndgxmjc= CATERPILLAR 420FST SKR03546 2014 1629 13V01936 $66,300.00 Helena, MT more
Wtk?jhnyyz1imzyyndi2n2qznmu1zjbjztm3m2m0ztfmmjzlntqwncykdhh0pssmnty3nty= CATERPILLAR 420FST SKR04606 2015 998 16G00112 $70,600.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lodyxmtbkmdblzjm1ogqxowyxngrjnjcwmmyyzdm0yyykdhh0pssmnti3nzi= CATERPILLAR 420FST SKR03568 2014 1375 13V01937 $100,100.00 Monroe, WA more
Wtk?jhnyyz1jyjlin2e1mje5m2rjn2uwowi1ntk2zgzlngexowi1osykdhh0pssmmzu4mty= CATERPILLAR 420FST SKR02043 2013 1592 18W00119 $71,500.00 Chehalis, WA more