Used Equipment

BACKHOE LOADERS

Advanced Search Options

Reset

  Manufacturer Model Serial # Year SMU/Hrs Catalog # Retail (USD) Location  
Related-products JOHN DEERE 310SK CDE253399 2013 0 17G00525 $65,000.00 more
Wtk?jhnyyz04mwqzzgu1mtuxztk2ogyyyjdmzjjlntc4yze3mgi0niykdhh0pssmnjawnq== CATERPILLAR 420D BLN13186 2006 6720 17G00228 $30,100.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz04mzjlmwfjowe1mzmxmziwztawzdaynjqzzdgwmzjkncykdhh0pssmmtc1mzy= CATERPILLAR 420D FDP24004 2002 5458 17G00231 Call Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1iyjrkzte4ywmwntnhn2i1ogrimmzhotuwmwq3yzq5zcykdhh0pssmnda2mdm= CATERPILLAR 420EST DJL03617 2012 1809 17G00647 Call Williston, ND more
Related-products CATERPILLAR 420EST HLS06869 2008 2108 27W64381 $120,800.00 YAKIMA, WA more
Wtk?jhnyyz1mmti2mza4mjvkn2e2nmiwymy1yjaxy2fhmdg1mzq3yyykdhh0pssmmjcwotm= CATERPILLAR 420EST DJL01771 2011 1959 14G04060 $75,900.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1ln2y3mtgzntmzntaxntgzztk0ogm3zdi5mwi3ywmyysykdhh0pssmnjewnjk= CATERPILLAR 420EST DJL01769 2011 1661 17G00650 Call Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1kzdq3ywi0mzixnmu5yjy4ytjmmwzlmjg4yju1n2finsykdhh0pssmmtq0mdm= CATERPILLAR 420EST DJL00348 2010 1984 16G00827 $67,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05y2uzztk4yzm5mzuwngi0zjrlotmzzgrjowewzmuwzsykdhh0pssmmjg3mzu= CATERPILLAR 420F2IT HWD00821 2016 206 17G00128 $108,750.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mndkyzta2m2eymdg0mde2ytnhmzqyyjy3mwzmmmm1zsykdhh0pssmotk5mw== CATERPILLAR 420F2IT HWD00815 2016 295 17G00130 $109,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1mywe1ywexytvhmdjmmzc4zdewnjblzdm5mwrhnzbkmcykdhh0pssmntiwmdm= CATERPILLAR 420F2IT HWD00804 2016 0 17G00118 $108,700.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1lyme1njk5yti2yzq2ndc4yzg5zmrmzdezywe0mmqzmyykdhh0pssmnjizote= CATERPILLAR 420F2IT HWD00816 2016 375 17G00127 $102,900.00 Helena, MT more
Wtk?jhnyyz1jmmq1mte3otdiyme4owniodlhmmnjzdy5ywyzowiwzcykdhh0pssmmtqynzc= CATERPILLAR 420F2IT HWD00818 2016 249 17G00113 $102,700.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kmdywytvmzweymjjlmgjmywzinjm0odq1yjdkzdaxocykdhh0pssmnjmyodc= CATERPILLAR 420F2IT HWD00814 2016 364 17G00083 $109,600.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz05nza4zthmztm3mjy2njhlzju2odnjn2u1ywjkmzezocykdhh0pssmntu5mtq= CATERPILLAR 420F2IT HWD00807 2016 344 17G00065 $102,400.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1myjy2mzvlzduxmdm0ogi4ywuwzdezzdyyyjewzdvjzsykdhh0pssmmtg4mte= CATERPILLAR 420F2IT HWD00805 2016 260 17G00117 $108,800.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1injrjotm0nwuxmmvmogrjotu1ytq1yta3yty5otm1zcykdhh0pssmmteymjm= CATERPILLAR 420F2IT HWD00321 2015 0 16W00948 $111,150.00 CHEHALIS, WA more
Wtk?jhnyyz1jn2qwmdcynjc2zdlimwqwyjm2otvkzdk2ngm4mguxocykdhh0pssmndaxmji= CATERPILLAR 420F2IT HWD00322 2015 0 16W00947 $119,000.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz04mdg1y2nhotfimmzmmdq0ytgwzjdjmzqyotfmywfjyiykdhh0pssmndu1nzg= CATERPILLAR 420F2IT HWD00829 2015 0 16W00955 $120,750.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1kngu5mdm4ytiyn2u0mjfjzgnmztjknzyyyzq1zwi5myykdhh0pssmnjaxnzm= CATERPILLAR 420F2ST HWC01045 2016 360 17G00124 $99,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jotfkmja0njk5mme0mdc3zwnlnjuyzmuymgy0zdrhyiykdhh0pssmmtmwmw== CATERPILLAR 420F2ST HWC01053 2016 368 17G00129 $99,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kndhmngrlnjgxyznimgi1odgynmyynznmnzy1zgq2osykdhh0pssmndy3nzu= CATERPILLAR 420F2ST HWC01054 2016 0 17G00123 $99,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lmznimjyyngiyyzczzmrlzde5ndk5mmjjymrim2nmziykdhh0pssmnju1nq== CATERPILLAR 420F2ST HWC01052 2016 256 17G00116 $100,400.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1kytcyodrhzdy0ytvmzwm3odi5yte5nmi3njiyzwyzncykdhh0pssmmtq1nja= CATERPILLAR 420F 4ECB SKR01574 2013 158 14G03405 $90,000.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz1lmmnlmty5zwiwmzdkzwyyymi2ndi1yzaxzdu5ztdmnyykdhh0pssmmzm0njg= CATERPILLAR 420FIT JWJ03110 2015 1242 16G00113 $86,900.00 Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1mztc1mmnmnwu3ndfkyjewodliyjy0zguwyzuymzvjncykdhh0pssmnta0mtu= CATERPILLAR 420FIT JWJ01599 2014 2273 14W77169 $69,900.00 FAIRBANKS, AK more
Wtk?jhnyyz1lzjnlyti4zgvknju2ymrmywy5mjzkn2yzmdrlnjkxmsykdhh0pssmmji0ndc= CATERPILLAR 420FIT JWJ02673 2014 210 16G00211 $95,500.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1lzjfjntrjzdy2zgflzjvizjzhymfmndk2yjjhm2jkyyykdhh0pssmnjexmde= CATERPILLAR 420FIT JWJ02671 2014 204 16G00213 $93,900.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1modliyzqymgm2yjnkmwnhownhmzq0ntyzy2uzmgu3mcykdhh0pssmmzcznje= CATERPILLAR 420FIT JWJ01281 2013 1565 17G00648 Call Williston, ND more
Wtk?jhnyyz1lymvlogjknjdmnziyyzgxyzrmztjlm2q5ntdlnzfinyykdhh0pssmnjexodk= CATERPILLAR 420FIT JWJ02672 2014 465 16G00214 $105,000.00 Worland, WY more
Wtk?jhnyyz04nwy0njc0nzmxzmzmntu0zmy1yziynzdimzaxztewosykdhh0pssmodmxmq== CATERPILLAR 420FIT JWJ03003 2015 355 16G00121 $93,100.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jmjq3nwuzmwexmgqxmtziyjnlzju3odzjztc4odewncykdhh0pssmntewnjk= CATERPILLAR 420FIT JWJ03108 2015 349 16G00105 $99,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jmmqxmtlkm2qwnzy2mzq0otlizmiymdbjnjzmzjzmmyykdhh0pssmnjuxnda= CATERPILLAR 420FIT JWJ03107 2015 352 16G00106 $99,000.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1hztcxognlnjjizdaymmjlyme4n2zhmte1yti2ymi4ysykdhh0pssmmjqxnja= CATERPILLAR 420FIT JWJ01763 2014 1470 15G06597 $69,800.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jmzg1zdi2mtdmzwy3owuzzjhjytjkyjdlzwflmzu0mcykdhh0pssmmtm4mjg= CATERPILLAR 420FIT JWJ03109 2015 232 16G00109 $99,000.00 Great Falls, MT more
Wtk?jhnyyz1jndyxy2jmzjnhmzixodaxody0otc2ywm2njfjmtnjyiykdhh0pssmmze2oda= CATERPILLAR 420FIT JWJ03001 2015 621 16G00116 $88,400.00 Billings, MT more
Wtk?jhnyyz1jymziodi0ntfmyjnhm2jiytbjzgeznjg1zmq0odkwosykdhh0pssmntewmzg= CATERPILLAR 420FIT JWJ01790 2014 457 15G06966 Call Williston, ND more
Wtk?jhnyyz05m2flzthmy2q2mjk4n2rlzjq0njk3ngi1nduwyjbjziykdhh0pssmmjc2otc= CATERPILLAR 420FIT JWJ01766 2014 1404 15G06609 $64,800.00 more
Wtk?jhnyyz1jndu5ngu5odixngmzmdfmodc0ytg1mwu2odq5mdkyzcykdhh0pssmntu2ntu= CATERPILLAR 420FST SKR04723 2014 870 14W76077 $90,600.00 SEATTLE, WA more
Wtk?jhnyyz05m2y3y2e5owewmjq4mtnmyjkwmtg4nmuyzjgynda1niykdhh0pssmnjeynte= CATERPILLAR 420FST SKR02246 2013 586 14W77240 Call WENATCHEE, WA more